Màsters

Universitat: UPC

  TANCADA  

Estudiants matriculats en màsters de l’àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació o d’Enginyeria Química de la UPC

EN QUÈ CONSISTEIX LA BECA?

Import general:
Nombre de beques
S’oferten 5 beques de màster:

Màster Nombre de beques
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica 1
Màster’s Degree in Artificial Intelligence 1
Màster’s Degree in Cybersecurity 1
Màster’s Degree in Data Science 1
Màster’s Degree in Chemical Engineering 1

 

Conceptes coberts:

 • Crèdits matriculats per primera vegada.
 • Fins a un 10% dels crèdits matriculats per 2a vegada.
 • Taxes administratives.
 • Taxes per a l’expedició del títol

Obligacions dels beneficiaris:
Les persones beneficiàries queden obligades a:

 • mantenir-se matriculades a temps complet (30 crèdits cada quadrimestre) en els cursos 2022/2023 i 2023/2024.
 • abonar els imports dels crèdits matriculats per segona i posteriors vegades que superin el 10% cobert per la beca.

En cas contrari, la beca serà revocada i l’estudiant haurà d’abonar l’import corresponent als crèdits matriculats i les taxes de gestió.

REQUISITS PER LA SOL·LICITUD DE LA BECA

Generals:

1. Estar matriculat a temps complet com a estudiant regular, durant el curs 2022/23, en algun dels següents programes de màster impartits per la UPC:

En els casos dels programes de màster de 90 o 120 crèdits, la persona beneficiària haurà de formalitzar una matrícula a temps complet en els cursos posteriors.

2. Els candidats han de:

 • tenir una edat inferior a 31 anys
 • disposar d’un títol de grau o una titulació equivalent
 • no comptar amb els mitjans econòmics suficients per a finançar la seva formació, trobant-se en una situació de vulnerabilitat.

Es tindrà especialment consideració a els/les estudiants que es trobin amb una situació de discapacitat física, psíquica o sensorial.

Incompatibilitats:

Aquesta beca és incompatible amb les beques convocades per:

 • el Ministeri d’Educació,
 • la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
  • o les de qualsevol altre organisme públic que tinguin com a finalitat el finançament dels imports de matrícula.
SOL·LICITUD
 • Data d’inici: 04/05/2022
 • Data fi: 14/07/2022
 • Presentació:Requisits per a presentar la sol·licitud
  1. Haver-se preinscrit en un dels programes de màster relacionats a la convocatòria
  2. Acreditar, documentalment, una situació sòcio-econòmica desfavorable.
  3. Ser menor de 31 anys en la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.
 • Presentació
  Presenta la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de la UPC:
  https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol_licitud_beques_master_Fundacion_Jose_Luis_Masso fins a les 24 hores del 14 de juliol de 2022
 • Documentació addicional:
  Documentació obligatòria

  1. Fotocopia NIF/NIE
  2. Curriculum vitae
  3. Certificat de convivència emès per l’ajuntament amb indicació de totes les persones que hi conviuen amb la persona sol·licitant. Aquest certificat no pot tenir una antiguitat superior a 3 mesos
  4. Còpia de la declaració de renda de 2021 de tots els membres de la unitat familiar o, en el seu defecte, certificat expedit per l’AEAT conforme no existia l’obligació de presentar-la.
 • Documentació addicional
  Cal adjuntar aquesta documentació obligatòriament al formulari de sol·licitud:
ADJUDICACIÓ
 • Criteris:
  Consulta els Criteris de priorització i selecció
 • Data de la resolució: 15/09/2022
 • Publicació de la resolució:
  • La resolució provisional es notificarà als interessats abans de les 24 hores del dia 15 de setembre de 2022
  • La resolució definitiva es notificarà abans de les 24 hores de dia 30 de setembre de 2022
 • Al·legacions:
  La resolució provisional informarà del període per a la presentació d’a el·legacions que és podran presentar a través del portal de tràmits de la Seu Electrònica de la UPC
MÉS INFORMACIÓ

PRESENTA LA
TEVA
SOL·LICITUD

  PROTECCIÓ DE DADES: Fundació Privada José Luis Massó com a responsable del tractament, tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta o petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Politica de Privacitat