Fundació acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Núm. registre:
3260

(Registre d’Entitats Jurídiques)

TRANSPARÈNCIA  I BONES PRÀCTIQUESS

ESTATUTOS DE
LA FUNDACIÓN

CUENTAS
ANUALES

MEMORIA
ECONÓMICA

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

5INSTITUCIONS COL·LABORADORES
4UNIVERSITATS COL·LABORADORES
43SOL·LICITUDS ATESES
30BEQUES CONCEDIDES