5 Beques per cursar algun dels programes de màster impartits per la UPC

Universitat: UPC

Convocatòria de beques de màster de la Fundació Privada José Luís Massó.
Curs 2023/2024

  TANCADA  

CONVOCATÒRIA per al curs acadèmic 2023/2024:
Cinc beques per cursar algun dels programes de màster impartits per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), entre els següents: Màster Universitari en Enginyeria Informàtica, Master’s Degree in Artificial Intelligence, Master’s Degree in Cybersecurity, Master’s Degree in Data Science, i Master’s Degree in Chemical Engineering.

1.- Objecte i finalitat

La Fundació Privada José Luis Massó (d’ara endavant “Fundació”) és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectius essencials la promoció de la formació a l’àmbit de l’educació superior i la inserció a l’àmbit laboral, concretament l’objectiu perseguit és impulsar la inserció laboral de joves amb estudis universitaris i problemes econòmics a través de fomentar la seva educació superior (màsters i postgraus d’especialització) i promoure la seva experiència laboral, tenint especial consideració pels joves que es troben en una situació de discapacitat física, psíquica o sensorial.

Amb aquest objectiu convoca per al curs acadèmic 2023/2024:

 • Cinc (5) beques per cursar algun dels programes de màster impartits per la Universitat Politècnica de Catalunya (d’ara endavant, UPC), entre els següents:
  • Màster Universitari en Enginyeria Informàtica
  • Master’s Degree in Artificial Intelligence
  • Master’s Degree in Cybersecurity
  • Master’s Degree in Data Science
  • Master’s Degree in Chemical Engineering

D’ara endavant es farà referència conjunta als programes al llarg de tot el document com a MÀSTER.

2.- Dotació Econòmica

S’atorgaran fins a cinc (5) beques, a cinc participants, que cobrirà el 100% de l’import de la matrícula amb una dotació total per a aquestes beques que es correspon amb l’import de matrícula, en funció del preu de cadascun d’ells:

Màsteres Universitaris de 60 crèdits – Import total: 2.100€ (ciutadà o resident de la Unió Europea)

 • Master’s Degree in Cybersecurity

Màsters Universitaris de 90 crèdits – Import total: 3.000€ (ciutadà o resident de la Unió Europea)

 • Màster Universitari en Enginyeria Informàtica
 • Master’s Degree in Artificial Intelligence

Màsters Universitaris de 120 crèdits – Import total: 4.000€ (ciutadà o resident de la Unió Europea)

 • Master’s Degree in Data Science
 • Master’s Degree in Chemical Engineering
3.- Import de les beques

L’import de la beca cobrirà el 100% de l’import total de la matrícula del màster, segons el preu del curs acadèmic 2023/2024, per als ciutadans o residents permanents de la Unió Europea. Si la persona beneficiària de la beca és ciutadana extracomunitària sense residència permanent haurà d’abonar els recàrrecs previstos per a aquest col·lectiu en el Decret 115/2023, de Preus de la Generalitat de Catalunya.

L’import de la beca també cobrirà fins a un 10% dels crèdits matriculats per segona vegada a raó de 34,17€ per crèdit. Si la persona beneficiària de la beca és ciutadana extracomunitària sense residència permanent haurà d’assumir els recàrrecs previstos per a aquest col·lectiu en el Decret 115/2023 de Preus de la Generalitat de Catalunya.

Els crèdits matriculats per segona vegada que excedeixin del 10% del total de crèdits, així com els matriculats per tercera i successives vegades hauran de ser assumits per la persona beneficiària.

L’import corresponent serà aplicat per al pagament a la UPC de l’import total de la matrícula del màster del beneficiat.

La concessió de la beca no eximeix del pagament d’altres taxes i/o drets que es puguin reportar.

4.- Destinataris de la Beca

Aquestes beques tenen com a destinataris a:

Graduats o llicenciats universitaris per qualsevol Universitat Espanyola o estrangera (en aquest últim cas, sempre que el títol estranger en qüestió estigui reconegut pels organismes espanyols com a equivalent als títols de graduat anteriorment esmentats) i sempre que hagin estat admesos i estiguin matriculats a temps complet en el màster.

5.-Condicions per a ser beneficiari

Podran optar a aquestes beques els sol·licitants que, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, reuneixin els requisits següents:

Posseir nacionalitat espanyola, ser nacional d’un país de la Unió Europea o de tercers països quan s’acrediti que té una situació d’estada regular al país.
Ser graduat o llicenciat universitari en l’àmbit requerit per a cada titulació i estar en possessió del corresponent títol universitari.
Haver estat admès en el Màster de la UPC.
Acreditar estar afectat per una situació socioeconòmica vulnerable, d’acord amb el criteri descrit en el punt 8.

6. - Presentació de sol·licituds
 1. La sol·licitud de la beca es farà per mitjà de la seu electrònica de la UPC (https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/sol_licitud_beques_master_fundacion_jose_luis_masso), finalitzant el termini de presentació de les sol·licituds el 30 d’octubre de 2023.  La Fundació Privada José Luis Massó es reserva el dret d’ampliar el termini de presentació de sol·licituds si així ho considera.
 2. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases de la convocatòria i no comporta l’exempció del pagament de matrícula ni el seu ajornament.
 3. La presentació de la sol·licitud implicarà la cessió de dades acadèmiques i personals a la UPC i a la Fundació Privada José Luís Massó.
 4. Qualsevol esmena a la sol·licitud que, en el cas, fora necessària, es notificarà al sol·licitant mitjançant correu electrònic.

La comunicació indicarà els extrems a esmenar i indicarà que, en cas que no s’esmeni la sol·licitud o no es presentin els originals requerits, en el termini de cinc dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la recepció del requeriment, s’entendrà que el sol·licitant desisteix de presentar la seva sol·licitud.

7.- Documentació adjunta

1.- Al formulari de sol·licitud, s’ha d’adjuntar obligatòriament, la documentació següent:

 • Carta de motivació del sol·licitant, en la qual s’expliqui breument per què vol cursar el Màster i les raons per les quals sol·licita la beca.
 • Fotocòpia del DNI o NIE.
 • Certificació de l’expedient acadèmic.
 • Si la titulació d’accés al Màster s’ha cursat en una universitat estrangera, la declaració d’equivalència de notes generada a través del següent enllaç del
 • Ministeri: « Equivalència de notes mitjanes d’estudis universitaris realitzats en centres estrangers | Ministeri d’Educació i Formació Professional (educacionyfp.gob.es)».
 • Curriculum vitae.
 • Document que justifiqui l’admissió al Màster.
 • Còpia de la declaració de renda de 2022 de tots els membres de la unitat familiar o, en defecte d’això, certificat expedit per l’AEAT segons no existia l’obligació de presentar-la, així com un certificat de convivència o certificat del padró municipal dels membres de la unitat familiar, emès en els 3 últims mesos.

2.- Per a obtenir puntuació per a la resta dels criteris de priorització del punt 8, es pot adjuntar la documentació addicional següent:

 • Documentació acreditativa d’ingressos o falta d’ingressos de l’any 2023 de tots els membres de la unitat familiar, en el cas que el candidat hagi sofert un canvi en la seva situació econòmica familiar en l’últim any.
 • Certificat de discapacitat del sol·licitant.
 • Certificat de discapacitat d’altres membres de la unitat familiar.
 • Justificant de percepció d’una prestació o subsidi per desocupació dels progenitors.
 • Carnet de família nombrosa amb indicació de la categoria (general o especial).
 • Carnet de família monoparental.
 • Matrícula dels germans d’entre 25 i 30 anys que cursin estudis d’ensenyament secundari obligatori (ESO), batxillerat, cicles formatius o universitaris.
 • Llibre de família on constin els menors d’edat o majors de 65 anys a càrrec.
 • Vida laboral de la persona sol·licitant per a acreditar la compaginació de treball i estudis.
 • Certificat d’estada emès per la institució receptora o contracte per a acreditar les estades a l’estranger per estudis o per treball.

La documentació acreditativa es presentarà mitjançant còpia simple. La comissió avaluadora podrà dirigir-se al sol·licitant, en qualsevol moment, per a sol·licitar la documentació original.

El Comitè de seguiment podrà demanar tota la informació que consideri oportuna per a valorar les circumstàncies del cas per a la seva adjudicació.

8.- Criteris de valoració per a ser beneficiari

Les beques es concediran tenint en compte els criteris que es descriuen a continuació.

La selecció dels candidats és competència de la Comissió Mixta de Selecció formada per representants de la Fundació Privada José Luís Massó i de la UPC.

En l’ANNEX 1 d’aquesta convocatòria es llisten el conjunt de criteris a avaluar per a cada candidatura i les valoracions de cadascun d’aquests criteris, que seran valorats com a mèrits.

a). Recursos econòmics

– Es tindran en compte els ingressos de tots els membres de la unitat familiar inclosos els fills menors de 25 anys. També s’inclouen els fills d’entre 25 i 30 anys si estan estudiant Educació Secundària Obligatòria (ESO), batxillerat, cicles formatius o grau/màster universitari.

Per a determinar el límit d’ingressos es pren com a referència 4 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) aplicable en el moment de la sol·licitud de les ajudes. El límit es ponderarà en funció del nombre de membres que integren la unitat familiar, segons el següent detall:

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres o més
28.800,00 36.000,00 43.200,00 50.400,00 57.600,00

Taula vigent per a l’exercici 2023. IPREM anual = 7.200 euros.

Si un altre membre de la unitat familiar té reconeguda una discapacitat psíquica del 33% o física o sensorial del 65%, s’aplicarà el següent tram de composició familiar.

– També es tindran en compte els ingressos de tots els membres de la unitat familiar inclosos els fills menors de 25 anys de l’any en curs que podran justificar-se mitjançant l’aportació de qualsevol documentació que pugui acreditar la percepció o no percepció d’aquests ingressos.

Aquests ingressos es tindran especialment en consideració per al cas que el candidat hagi sofert un canvi en la seva situació econòmica familiar en l’últim any.

b). Situació de discapacitat  

Legalment reconeguda de la persona sol·licitant a partir del 10%.

c). Situació personal i familiar

 • Sustentadors principals (pares o representants legals) en situació que, estant en atur, percebin una prestació o subsidi ordinari o extraordinari.
 • Família nombrosa, general o especial.
 • Família monoparental.
 • Fills menors d’edat a càrrec del sol·licitant.
 • Persones majors a càrrec del sol·licitant i que no percep cap mena de prestació.
 • Residència familiar situada fora de la província de Barcelona o a més de 100 quilòmetres.
 • Residència familiar situada en un barri marginal o zona rural deprimida. Si es tracta de la ciutat de Barcelona, s’aplicarà l’índex de vulnerabilitat urbana publicat per l’Ajuntament de Barcelona. Per a la resta de municipis, es tindrà com a referència el Catàleg de Barris Vulnerables i Indicadors Bàsics de
 • Vulnerabilitat Urbana emès pel Ministeri de Foment del Govern d’Espanya.

d). Expedient acadèmic

e). Experiència professional

 • Compaginar estudis i treball de manera simultània i prolongada en el temps.
 • Treballs esporàdics durant el període d’estudis (caps de setmana o períodes vacacionals (Setmana Santa, estiu, Nadal).

f). Experiència internacional

g). Entrevista personal

Es realitzarà una entrevista personal amb els sol·licitants.

PRESENTA LA TEVA
SOL·LICITUD

  PROTECCIÓ DE DADES: Fundació Privada José Luis Massó com a responsable del tractament, tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta o petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Politica de Privacitat