Màster d’Assessoria Fiscal i Màster Universitari en Gestió de la Sostenibilitat

Màster d’Assessoria Fiscals

Màster Universitari en Gestió de la Sostenibilitat

UPF Barcelona School Management 

  OBERTA  

Per al curs acadèmic 2023/2024, es convoquen dues  beques per cursar el títol propi de Màster d’Assessoria Fiscal, programa organitzat i impartit per la UPF Barcelona School of Management (en endavant UPF-BSM) i que dona accés a un títol propi de la Universitat Pompeu Fabra i una beca per cursar el títol oficial de Màster Universitari en Gestió de la Sostenibilitat / Master of Science in Sustainability Management, programa organitzat i impartit per la UPF-BSM conjuntament amb ESCI i que dona accés a un títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra*.

* Titulació pendent de tràmits administratius per la seva inclusió al RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos)

1 - OBJECTE I FINALITAT

La Fundación Privada José Luis Massó (en endavant “Fundació”) és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectius essencials la promoció de la formació en l’àmbit de l’educació superior i la inserció al món laboral, concretament l’objectiu perseguit és el d’impulsar la inserció laboral de joves amb estudis universitaris i problemes econòmics a través de fomentar la seva educació superior (màsters i postgraus d’especialització) i promoure la seva experiència laboral, tenint especial consideració pels joves que es troben en una situació de discapacitat física, psíquica o sensorial.

Amb aquest objectiu convoca per al curs acadèmic 2023/2024:

 • 2 (dues) beques per cursar el títol propi de Màster d’Assessoria Fiscal, programa organitzat i impartit per la UPF Barcelona School of Management (en endavant UPF-BSM) i que dona accés a un títol propi de la Universitat Pompeu Fabra; i
 • 1 (una) beca per cursar el títol oficial de Màster Universitari en Gestió de la Sostenibilitat / Master of Science in Sustainability Management, programa organitzat i impartit per la UPF-BSM conjuntament amb ESCI i que dona accés a un títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra[1].

En endavant es farà referència conjunta als programes al llarg de tot el document com a MÀSTER.

[1] Titulació pendent de tràmits administratius per la seva inclusió al RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos)

2 - DOTACIÓ ECONÒMICA

S’atorgaran 2 (dues) beques del Màster d’Assessoria Fiscal, a dos participants, que cobrirà el 100% de l’import de la matrícula que és de 12.000€, amb una dotació total per aquestes beques que es correspon amb l’import de matrícula, és a dir de 12.000 euros, cadascuna d’elles.

S’atorgarà 1 (una) beca de Màster Universitari en Gestió de la Sostenibilitat / Master of Science in Sustainability Management, a un participant, que cobrirà el 100% de l’import de la matrícula que és de 18.500€, amb una dotació total per aquestes beques que es correspon amb l’import de matrícula, és a dir de 18.500€.

3 - IMPORT DE LES BEQUES

L’import de la beca cobrirà el 100% de l’import total de la matrícula del màster, segons el preu del curs acadèmic 2023/2024, que en el cas del Màster d’Assessoria Fiscal és de 12.000€, i en el cas del Màster Universitari en Gestió de la Sostenibilitat / Master of Science in Sustainability Management és de 18.500€, amb una dotació total per aquestes 3 (tres) beques de 42.500€.

L’import corresponent serà aplicat per al pagament a la UPF-BSM de l’import total de la matrícula del màster del beneficiari.

La concessió de la beca no eximeix del pagament d’altres taxes i/o drets que es puguin meritar.

4 - DESTINATARIS DE LA BECA

Aquestes beques tenen com a destinataris a:

Màster d’Assessoria Fiscal

Graduats o llicenciats universitaris en un camp relacionat amb dret o en altres titulacions d’aquest nivell universitari relacionades amb aquests camps, per qualsevol Universitat Espanyola o estrangera (en aquest últim cas, sempre que el títol estranger en qüestió estigui reconegut pels organismes espanyols com a equivalent als títols de graduat anteriorment esmentats) i sempre que hagin estat admesos per a la realització del Màster d’Assessoria Fiscal a la UPF-BSM.

Màster Universitari en Gestió de la Sostenibilitat / Master of Science in Sustainability Management

Graduats o llicenciats universitaris, per qualsevol Universitat Espanyola o estrangera (en aquest últim cas, sempre que el títol estranger en qüestió estigui reconegut pels organismes espanyols com a equivalent als títols de graduat anteriorment esmentats) i sempre que hagin estat admesos per a la realització del Màster Universitari en Gestió de la Sostenibilitat / Master of Science in Sustainability Management a la UPF-BSM.

5 - CONDICIONS PER SER BENEFICIARI

Podran optar a aquestes beques els sol·licitants que, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, reuneixin els requisits següents:

 1. Posseir nacionalitat espanyola, ser nacional d’un país de la Unió Europea o de tercers països quan s’acrediti que té una situació d’estada regular al país.
 2. Ser graduat o llicenciat universitari en l’àmbit requerit per a cada titulació i estar en possessió del corresponent títol universitari.
 3. Haver estat admès al Màster de la UPF-BSM.
 4. Tenir 30 anys o menys al moment de fer la sol·licitud.
 5. Acreditar estar afectat per una situació sòcio-econòmica vulnerable, d’acord amb el criteri descrit al punt 8.
6 - PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.
 1. La sol·licitud de la beca es farà per mitjà de la seu electrònica de la Fundación Privada José Luis Massó https://www.joseluismasso.org/, finalitzant el termini de presentació de les sol·licituds el 29 de juny de 2023. La Fundación Privada José Luis Massó es reserva el dret d’ampliar el termini de presentació de sol·licituds si així ho considera.
 2. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases de la convocatòria i no comporta l’exempció del pagament de matrícula ni el seu ajornament.
 3. La presentació de la sol·licitud implicarà la cessió de dades acadèmiques i personals a la Fundació Privada José Luís Massó.
 4. Qualsevol esmena a la sol·licitud que, en el cas, fos necessària, es notificarà al sol·licitant mitjançant correu electrònic.

La comunicació indicarà els extrems a esmenar i indicarà que, en cas que no s’esmeni la sol·licitud o no es presentin els originals requerits, en el termini de cinc dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la recepció del requeriment, s’entendrà que el sol·licitant desisteix de presentar la seva sol·licitud.

7 - DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

1.- Al formulari de sol·licitud, s’ha d’adjuntar obligatòriament, la documentació següent:

 1. Carta de motivació del sol·licitant, en la que s’expliqui breument per què vol cursar el Màster i les raons per les que sol·licita la beca.
 2. Fotocòpia de l’DNI o NIE.
 3. Certificació de l’expedient acadèmic.
 4. Si la titulació d’accés al Màster s’ha cursat en una universitat estrangera, la certificació de l’expedient acadèmic haurà d’anar acompanyada de la nota mitjana i de la nota mínima d’aprovació o bé l’equivalència generada a través de l’enllaç següent del Ministeri: «Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros | Ministerio de Educación y Formación Profesional (educacionyfp.gob.es)».
 5. Currículum vitae.
 6. Document que justifiqui l’admissió al Màster.
 7. Còpia de la declaració de renda de 2022 de tots els membres de la unitat familiar o, en el seu defecte, certificat expedit per l’AEAT conforme no existia l’obligació de presentar-la.

2.- Per a obtenir puntuació per a la resta de criteris de priorització del punt 8, es pot adjuntar la documentació addicional següent:

 1. Autoliquidació de l’IRPF presentada per cada membre de la unitat familiar de l’any 2022, o en el seu defecte, certificat acreditatiu de la no obligació de presentar-la, emès per l’Agència Tributària del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, així com un certificat de convivència o certificat del padró municipal dels membres de la unitat familiar, emès en els 3 últims mesos.
 2. Documentació acreditativa d’ingressos o falta d’ingressos de l’any 2023 de tots els membres de la unitat familiar, pel cas que el candidat hagi patit un canvi en la seva situació econòmica familiar en l’últim any.
 3. Certificat de discapacitat del sol·licitant.
 4. Certificat de discapacitat d’altres membres de la unitat familiar.
 5. Justificant de percepció d’una prestació o subsidi per atur dels progenitors.
 6. Carnet de família nombrosa amb indicació de la categoria (general o especial).
 7. Carnet de família monoparental.
 8. Matrícula dels germans d’entre 25 i 30 anys que cursin estudis d’ensenyament secundari obligatori (ESO), batxillerat, cicles formatius o universitaris.
 9. Llibre de família on constin els menors d’edat o majors de 65 anys a càrrec.
 10. Vida laboral de la persona sol·licitant per a acreditar la compaginació de feina i estudis.
 11. Certificat d’estada emès per la institució receptora o contracte per a acreditar les estades a l’estranger per estudis o per feina.

La documentació acreditativa es presentarà mitjançant còpia simple. La comissió avaluadora podrà dirigir-se al sol·licitant, en qualsevol moment, per sol·licitar la documentació original.

El Comitè de seguiment podrà demanar tota la informació que consideri oportuna per valorar les circumstàncies del cas per la seva adjudicació.

8 - CRITERIS DE VALORACIÓ PER SER BENEFICIARI

Les beques es concediran tenint en compte els criteris que es descriuen a continuació.

La selecció dels candidats és competència de la Comissió de Seguiment formada per representants de la Fundación Privada José Luís Massó.

A l’ANNEX 1 d’aquesta convocatòria es llisten el conjunt de criteris a avaluar per a cada candidatura i les valoracions de cadascun d’aquest criteris, que seran valorats com a mèrits.

 

a). Recursos econòmics

– Es tindran en compte els ingressos de tots els membres de la unitat familiar inclosos els fills menors de 25 anys. També s’inclouen els fills d’entre 25 i 30 anys si estan estudiant educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat, cicles formatius o grau/màster universitari.

Per a determinar el límit d’ingressos es pren com a referència 4 vegades l’Indicador Públic de Renta d’Efectes Múltiples (IPREM) aplicable al moment de la sol·licitud dels ajuts.  El límit es ponderarà en funció del número de membres que integren la unitat familiar, segons el detall següent:

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres  o més
28.800,00 36.000,00 43.200,00 50.400,00 57.600,00

Taula vigent per a l’exercici 2023. IPREM anual = 7.200 euros. 

Si un altre membre de la unitat familiar té reconeguda una discapacitat psíquica del 33% o física o sensorial del 65%, s’aplicarà el següent tram de composició familiar.

– També es tindran en compte els ingressos de tots els membres de la unitat familiar inclosos els fills menors de 25 anys de l’any en curs que podran justificar-se mitjançant l’aportació de qualsevol documentació que pugui acreditar la percepció o no percepció d’aquests ingressos.

Aquests ingressos es tindran especialment en consideració pel cas que el candidat hagi patit un canvi en la seva situació econòmica familiar en l’últim any.

b). Situació de discapacitat 

Legalment reconeguda de la persona sol·licitant a partir del 10%.

c). Situació personal i familiar

 • Sustentadors principals (pares o representants legals) en situació que, estant a l’atur, percebin una prestació o subsidi ordinari o extraordinari.
 • Família nombrosa, general o especial.
 • Família monoparental.
 • Fills menors d’edat a càrrec del sol·licitant.
 • Gent gran a càrrec del sol·licitant i que no percep cap tipus de prestació.
 • Residència familiar situada fora de la província de Barcelona o a més de 100 quilòmetres.
 • Residència familiar situada en un barri marginal o zona rural deprimida. Si es tracta de la ciutat de Barcelona, s’aplicarà l’índex de vulnerabilitat urbana publicat per l’Ajuntament de Barcelona. Per a la resta de municipis, es tindrà com a referència el Catálogo de Barrios Vulnerables e Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana emès pel Ministeri de Foment del Govern d’España.

d). Expedient acadèmic

e). Experiència professional

 • Compaginar estudis i feina de manera simultània i prolongada en el temps.
 • Feines esporàdiques durant el període d’estudis (caps de setmana o períodes vacacionals – Setmana Santa, estiu, Nadal).

f). Experiència internacional

g). Entrevista personal

Es realitzarà una entrevista personal amb els sol·licitants.

9 - JURAT I PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

El procés de selecció es desenvolupa en el règim de concurrència competitiva, en base a un sistema de punts sobre els criteris establerts de conformitat amb l’objectiu fundacional de la Fundación Privada José Luis Massó, segons s’ajunta com a ANNEX I.

El jurat de selecció estarà integrat pel Comitè de seguiment, que per aquesta edició estarà format per:

FUNDACIÓN PRIVADA JOSÉ LUIS MASSÓ:

 • Isidro Massó Torelló, en la seva condició de Fundador. Les seves dades de contacte a l’efecte d’aquest Acord marc són les següents: Carrer Entença, 325, planta 8, CP 08029, ciutat de Barcelona; el seu correu electrònic és fundacion@joseluismasso.org i el seu telèfon de contacte és 639362828.
 • Carlos Muñoz Juanpere, en la seva condició de Secretari del Patronat. Les seves dades de contacte a l’efecte d’aquest Acord marc són les següents: Carrer Entença, 325, planta 8, CP 08029, ciutat de Barcelona; el seu correu electrònic és cmunoz@cimtaxlegal.com i el seu telèfon de contacte és 93 481 69 80.
10 - RESOLUCIÓ I PUBLICACIÓ DE RESULTATS
 1. La resolució definitiva, que haurà d’expressar la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la beca, es comunicarà de manera individual al candidat al qual se li hagi atorgat la beca a l’adreça de correu electrònic que consti a la sol·licitud.
 2. Adjudicada la beca, la persona beneficiària disposarà d’un termini de quinze (15) dies hàbils per formalitzar l’acceptació i recollir el document acreditatiu que haurà de presentar quan realitzi la matrícula. En cas contrari, s’entendrà que la persona beneficiària renuncia a l’ajut i serà substituïda per la següent candidatura d’acord amb la llista prioritzada. En cas de renúncia expressa abans de la formalització de l’ajut es procedirà de la mateixa forma.
 3. Les persones sol·licitants que no obtingui l’ajut sol·licitat poden formar part d’una llista d’espera. En el cas que es produeixi una renúncia, es pot concedir l’ajut a una persona de la llista d’espera.
 4. En cas que la convocatòria quedés deserta, en primera instància, es publicarà una convocatòria complementària en què s’obrirà un nou termini per a presentacions de sol·licituds.
11 - REVOCACIÓ, O RENÚNCIA, I REINTEGRAMENT DE LA BECA

Serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes pel beneficiari, quan es produeixi algun dels supòsits següents:

 1. Obtenció de la beca falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho haguessin impedit.
 2. No superació del programa, resultant ser no apte.
 3. Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, de conformitat amb les normes que s’estableixin en aquesta convocatòria de la beca.
 4. Incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases reguladores.
 5. No destinar la beca o ajut a la finalitat per a la qual va ser concedida.
 6. La concessió d’una altra beca o ajuda incompatible.
 7. La renúncia de la persona beneficiària a la beca o ajut concedit.
 8. L’anul·lació o baixa de matrícula per qualsevol causa: acadèmica, voluntària o disciplinària i / o l’abandonament dels estudis.
 9. En els altres supòsits previstos en la normativa que resulti aplicable.

Atenent a la naturalesa de la beca concedida i a la graduació de l’incompliment de les condicions imposades amb motiu de la seva concessió, es podrà ponderar tant l’import com els components de la beca o ajuda a l’estudi a reintegrar.

12 - COMPATIBILITAT AMB ALTRES BEQUES O BONIFICACIONS

La quantitat econòmica total percebuda per un alumne del Màster en concepte de beca no és compatible amb:

 • Altres beques atorgades per la Fundació Privada José Luis Massó
 • Qualsevol altra beca que cobreixi total o parcialment la matrícula del Màster i que a les seves bases indiqui incompatibilitat. Serà obligació de la persona becada el coneixement d’aquesta incompatibilitat.
13 - OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS I INCOMPLIMENTS

Els beneficiaris queden obligats a:

 1. Destinar la beca a la finalitat per a la qual es concedeix, entenent per tal el pagament de la matrícula, així com l’assistència a almenys el 80% de les classes, la presentació als exàmens del Màster i a les proves d’avaluació que es requereixin.
 2. Comunicar l’obtenció de beques per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional o internacional.
 3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació necessàries per verificar, si escau, el compliment i efectivitat de les condicions determinants de la concessió de la beca.
 4. Posar en coneixement de la Fundació així com de la Secretaria Acadèmica de la UPF-BSM l’anul·lació de matrícula i / o l’abandonament dels estudis, així com qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la beca, el que suposarà l’incompliment de les obligacions com a beneficiari.
 5. Complir les disposicions contingudes en aquestes bases i convocatòria, així com les que poguessin ser-li d’aplicació en compliment de la normativa vigent.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en la present convocatòria, i en els casos que preveu la normativa vigent, donarà lloc a la revocació de la beca concedida i a la devolució de les quantitats percebudes.

14 - TRACTAMENT TRIBUTARI

En el moment de definir el tractament fiscal d’aquestes beques, distingirem entre beques per màsters universitaris (màsters oficials) i beques per màsters títols propis. En tots dos casos, les beques concedides estan subjectes a tributació.

Quan les beques s’atorguin per a cursar màsters universitaris (màsters oficials), la beca gaudirà d’exempció per complir amb els requisits estipulats en l’article 7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones físiques, així com les de l’article 2 de Reial Decret 439/2007 de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques.

 

En canvi, les beques que es destinin per a cursar màsters propis (títols propis UPF), com que no compleixen amb els requisits anteriorment esmentats, no gaudiran de l’exempció i, en conseqüència, s’hauran de practicar les retencions oportunes en cada cas.

Per tant, en cas que la Fundación Privada José Luis Massó es vegi obligada a retenir o efectuar un pagament a compte del becat d’un import en base a la citada normativa, el becat haurà d’avançar a la UPF-BSM l’import de la retenció o del pagament a compte.

15 - PROTECCIÓ DE DADES

15.1.- Informació bàsica sobre Protecció de dades.

15.1.1 Responsable: El responsable del tractament de les dades personals del candidat i/o beneficiari és la Fundación Privada José Luis Massó, amb domicili social a Barcelona, Carrer Entença, 325, planta 8, i amb correu electrònic de contacte a l’efecte de protecció de dades de caràcter personal: fundacion@joseluismasso.org.

15.1.2 Delegada de protecció de dades: Fundación Privada José Luis Massó. Contacte: fundacion@joseluismasso.org.

15.1.3 Finalitats i legitimació:

La Fundación Privada José Luis Massó realitzarà el tractament de les dades de caràcter personal dels candidats i/o beneficiaris, en virtut de l’execució de les presents bases legals per a la Beca de la Fundación Privada José Luis Massó, amb les finalitats següents:

Per analitzar l’adequació del candidat i poder realitzar un procés d’assignació per a la possible concessió de la beca.

Per assegurar que el candidat compleix els requisits al llarg de tot el període de durada de qualsevol dels programes.

Per procedir als pagaments corresponents en el cas que se li concedeixi la beca.

Per complir els drets i obligacions que la beca implica per a la Fundación Privada José Luis Massó i per al beneficiari.

15.1.4.- Destinataris: No es cediran les dades personals dels candidats i/o beneficiaris a tercers excepte obligació legal o, si s’escau i sempre que aquest accés i tractament de dades sigui imprescindible per a la prestació d’un servei. Sota aquest escenari, la Fundación Privada José Luis Massó en tot cas subscriurà el corresponent contracte d’encarregat de tractament amb cada un d’aquests tercers, els quals tractaran les dades exclusivament per a les finalitats que es determinin en cada cas. Es preveu expressament la cessió de les dades personals dels candidats i/o beneficiaris a la UPF-BSM.

15.1.5.- Conservació de les dades: Les dades personals dels candidats i/ o beneficiari es conservaran al llarg de tot el període de durada de el Programa per al qual se sol·licita la Beca i durant el compliment dels drets i obligacions assumides per Fundación Privada José Luis Massó i pel beneficiari descrites en les presents bases legals. I un cop finalitzat aquest, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.

15.1.6.-Drets: Els interessats podran exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació a el tractament, portabilitat de dades i oposició.

Per a l’exercici d’aquests drets, l’interessat pot enviar la seva sol·licitud, adjuntant còpia del seu DNI, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui, a Barcelona, Plaça Francesc Macià, 7, planta 13; o mitjançant l’adreça de correu electrònic següent: fundacion@joseluismasso.org

En tot cas, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si ho estima oportú.

ANNEX I

ANNEX I

Criteris personals Documentació acreditativa Puntuació
I. Recursos econòmics    
Acreditar ingressos no superiors a 4 vegades l’Indicador Públic de Renta d’Efectes Múltiples (IPREM) aplicable al moment de la sol·licitud dels ajuts.

El límit es ponderarà en funció del nombre de membres que integrin la unitat familiar (fins als 25 anys, o fins als 30 anys si estan estudiant), segons s’hi indica a continuació (en euros):

 

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres Més de 4 membres
28.800,00 36.000,00 43.200,00 50.400,00 57.600,00

(taula vigent per a l’exercici 2023. IPREM anual = 7.200 euros)

 

En cas de que algun membre de la unitat familiar estigui afectat per una discapacitat psíquica del 33% o física o sensorial del 65%, s’hi aplicarà el següent tram de composició familiar.

 

 

Autoliquidació de l’IRPF presentada per cada membre de la unitat familiar, o en el seu defecte, certificat acreditatiu de la no obligació de presentar-la, emès per l’Agència Tributària del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, així com un certificat de convivència o certificat del padró municipal dels membres de la unitat familiar, emès en els 3 últims mesos.

Documentació acreditativa de la percepció o no percepció d’ingressos de l’any en curs de tots els membres de la unitat familiar inclosos els fills menors de 25 anys pel cas que el candidat hagi patit un canvi en la seva situació econòmica familiar en l’últim any.

Fins a 50
II. Situació de discapacitat    
Discapacitat física o sensorial (entre el 10 i el 32%, inclosos) Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Drets Socials 5
Discapacitat física o sensorial (entre el 33 i el 64%, inclosos) Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Drets Socials 8
Discapacitat física o sensorial igual o superior al 65% Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Drets Socials 15
Discapacitat psíquica (entre el 10 i el 32%, inclosos) Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Drets Socials 5
Discapacitat psíquica (entre el 33 i el 64%, inclosos) Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Drets Socials 8
Discapacitat psíquica igual o superior al 65% Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Drets Socials 15
III. Situació personal i familiar    
Només un dels progenitors o representant legal es troba en situació d’atur Justificant de la percepció o de la sol·licitud de presentació del subsidi per atur, emès en els 3 últims mesos. 12
Els dos progenitors, o un en cas de família monoparental, o els seus representants legals es troben en situació d’atur Justificant de la percepció o de la sol·licitud de presentació del subsidi per atur, emès en els 3 últims mesos. 17
Un dels progenitors o representant legal és perceptor del subsidi extraordinari per atur Justificant de la percepció 15
Els dos progenitors, o un en cas de família monoparental, o els seus representants legals són perceptors del subsidi extraordinari per atur Justificant de la percepció 20
Acreditació de família nombrosa general Presentació del títol 10
Acreditació de família nombrosa especial Presentació del títol 12
Acreditació de família monoparental Presentació del títol 15
Fill menor a càrrec del sol·licitant Llibre de família 15
Dos o més fills menors a càrrec del sol·licitant Llibre de família 20
Persona major de 65 anys, sense prestacions, a càrrec del sol·licitant Llibre de família / Certificat de convivència vigent 10
Dues o més persones majors de 65 anys, sense prestacions, a càrrec del sol·licitant Llibre de família / Certificat de convivència vigent 20
Residència en barris marginals (rendes baixes) i/o en zones rurals deprimides

(criteri subjecte a la definició objectiva de barri marginal i zona rural deprimida. En cas de ser resident a Barcelona, s’aplicarà l’últim índex de vulnerabilitat urbana publicat per l’Ajuntament de Barcelona. Per altres municipis es prendrà com a referència l’últim Catàleg de Barris Vulnerables i Indicadors Bàsics de Vulnerabilitat Urbana emès pel Ministeri de Foment del Govern d’Espanya; https://portalweb.mitma.es/aplicaciones/portalweb/BarriosVulnerables).

Volant de residència al padró municipal Fins a 5
Residents en una altra província o a una distància superior a 100 km de UPF-BSM Volant de residència al padró municipal Fins a 5

 

Criteris acadèmics i professionals Documentació acreditativa Puntuació
I. Expedient acadèmic
Nota mitjana de grau universitari superior a 7,1 punts Certificació expedida pel centre on es van realitzar els estudis on consti aquesta dada De 8 fins a 10
Nota mitjana de grau universitari entre 6 i 7 punts Certificació expedida pel centre on es van realitzar els estudis on consti aquesta dada Fins a 8
II. Experiència professional
Situació acreditada d’haver compaginat contractes laborals de forma no esporàdica i paral·lela als estudis universitaris Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o còpia dels contractes laborals De 5 fins a 10
Situació acreditada d’haver tingut contractes laborals de forma esporàdica (caps de setmana, estius) durant els estudis universitaris Certificació de la tresoreria general de la seguretat social o còpia dels contractes laborals Fins a 5
III. Experiència internacional
Situació acreditada d’haver realitzat estudis a l’estranger Certificació del centre on es van realitzar els estudis De 5 fins  a 10
Situació acreditada de tenir experiència laboral a l’estranger Còpia dels contractes laborals o de pràctiques De 10 fins a 15
Altres Criteris
Entrevista personal Fins a 20

Barcelona a 23 de maig de 2023

UPF Barcelona School Management

PRESENTA LA
TEVA
SOL·LICITUD

  PROTECCIÓ DE DADES: Fundació Privada José Luis Massó com a responsable del tractament, tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta o petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Politica de Privacitat