Dos becas para cursar diploma de experto en Bosque y Salud organizado e impartido por la Fundación Universidad de Girona: Innovación y Formación

Fundación Universidad de Girona: Innovación y Formación

Convocatoria de becas de máster de la Fundación Privada José Luís Massó.
Curso 2023/2024

  CERRADA  

CONVOCATORIA para el curso académico 2023/2024:

La Fundación Privada José Luis Massó convoca para el curso académico 2023/2024 dos becas para cursar diploma de experto en Bosque y Salud organizado e impartido por la Fundación Universidad de Girona: Innovación y Formación (en adelante FUdGIF).

1.- Objeto y finalidad

La Fundación Privada José Luis Massó (en endavant “Fundació”) és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectius essencials la promoció de la formació en l’àmbit de l’educació superior i la inserció al món laboral, concretament l’objectiu perseguit és el d’impulsar la inserció laboral de joves amb estudis universitaris i problemes econòmics a través de fomentar la seva educació superior (màsters i postgraus d’especialització) i promoure la seva experiència laboral, tenint especial consideració pels joves que es troben en una situació de discapacitat física, psíquica o sensorial.

Amb aquest objectiu convoca per al curs acadèmic 2023/2024, dues beques per cursar diploma d’expert en Bosc i Salut organitzat i impartit per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (en endavant FUdGIF).

Es farà referència programes al programa al llarg de tot el document com a DIPLOMA D’EXPERT

2.- Dotación Económica

S’atorgaran dues beques del  Diploma d’expert en Bosc i Salut, a 2 participants, que cobrirà el 100% de l’import de la matrícula, amb una dotació total per aquestes beques que es correspon amb l’import de matrícula, 2.650,00€.

3.- Importe de las becas

L’import de la beca cobrirà el 100% de l’import total de la matrícula del  diploma d’expert, segons el preu del curs acadèmic 2023/2024.

L’import corresponent serà aplicat per al pagament a la FUdGIF de l’import total de la matrícula del diploma d’expert del beneficiari.

La concessió de la beca no eximeix del pagament d’altres taxes i/o drets que es puguin meritar.

4.- Destinatarios de la Beca

Aquestes beques tenen com a destinataris a:

Graduats o llicenciats universitaris, per qualsevol Universitat Espanyola o estrangera (en aquest últim cas, sempre que el títol estranger en qüestió estigui reconegut pels organismes espanyols com a equivalent als títols de graduat anteriorment esmentats) i sempre que hagin estat admesos per a la realització del Diploma d’Expert.

5.-Condiciones para ser beneficiario

Podran optar a aquestes beques els sol·licitants que, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, reuneixin els requisits següents:

 1. Posseir nacionalitat espanyola, ser nacional d’un país de la Unió Europea o de tercers països quan s’acrediti que té una situació d’estada regular al país.
 2. Ser graduat o llicenciat universitari en l’àmbit requerit per a cada titulació i estar en possessió del corresponent títol universitari.
 3. Haver estat admès al diploma d’expert de la FUdGIF.
 4. Acreditar estar afectat per una situació sòcio-econòmica vulnerable, d’acord amb el criteri descrit al punt 8.
6. - Presentación de solicitudes
 1. La sol·licitud de la beca es farà per mitjà de la seu electrònica de la FUdGIF (https://postgraulideratgepersonal.fundacioudg.org/ca/curs-postgrau-formacio-boscos-salut.html), finalitzant el termini de presentació de les sol·licituds el 20 de desembre de 2023. La Fundación Privada José Luis Massó es reserva el dret d’ampliar el termini de presentació de sol·licituds si així ho considera.
 2. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases de la convocatòria i no comporta l’exempció del pagament de matrícula ni el seu ajornament.
 3. La presentació de la sol·licitud implicarà la cessió de dades acadèmiques i personals a la Fundació Privada José Luís Massó.
 4. Qualsevol esmena a la sol·licitud que, en el cas, fos necessària, es notificarà al sol·licitant mitjançant correu electrònic.

La comunicació indicarà els extrems a esmenar i indicarà que, en cas que no s’esmeni la sol·licitud o no es presentin els originals requerits, en el termini de cinc dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la recepció del requeriment, s’entendrà que el sol·licitant desisteix de presentar la seva sol·licitud.

7.- Documentación adjunta

1.- Al formulari de sol·licitud, s’ha d’adjuntar obligatòriament, la documentació següent:

 1. Carta de motivació del sol·licitant, en la que s’expliqui breument per què vol cursar el diploma d’expert i les raons per les que sol·licita la beca.
 2. Fotocòpia de l’DNI o NIE.
 3. Certificació de l’expedient acadèmic.
 4. Si la titulació d’accés al diploma d’expert s’ha cursat en una universitat estrangera, la certificació de l’expedient acadèmic haurà d’anar acompanyada de la nota mitjana i de la nota mínima d’aprovació o bé l’equivalència generada a través de l’enllaç següent del Ministeri: «Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros | Ministerio de Educación y Formación Profesional (educacionyfp.gob.es)».
 5. Currículum vitae.
 6. Document que justifiqui l’admissió al diploma d’expert.
 7. Còpia de la declaració de renda de 2022 de tots els membres de la unitat familiar o, en el seu defecte, certificat expedit per l’AEAT conforme no existia l’obligació de presentar-la, així com un certificat de convivència o certificat del padró municipal dels membres de la unitat familiar, emès en els 3 últims mesos.

2.- Per a obtenir puntuació per a la resta de criteris de priorització del punt 8, es pot adjuntar la documentació addicional següent:

 1. Documentació acreditativa d’ingressos o falta d’ingressos de l’any 2023 de tots els membres de la unitat familiar, pel cas que el candidat hagi patit un canvi en la seva situació econòmica familiar en l’últim any.
 2. Certificat de discapacitat del sol·licitant.
 3. Certificat de discapacitat d’altres membres de la unitat familiar.
 4. Justificant de percepció d’una prestació o subsidi per atur dels progenitors.
 5. Carnet de família nombrosa amb indicació de la categoria (general o especial).
 6. Carnet de família monoparental.
 7. Matrícula dels germans d’entre 25 i 30 anys que cursin estudis d’ensenyament secundari obligatori (ESO), batxillerat, cicles formatius o universitaris.
  • Llibre de família on constin els menors d’edat o majors de 65 anys a càrrec.
 8. Vida laboral de la persona sol·licitant per a acreditar la compaginació de feina i estudis.
 9. Certificat d’estada emès per la institució receptora o contracte per a acreditar les estades a l’estranger per estudis o per feina.

La documentació acreditativa es presentarà mitjançant còpia simple. La comissió avaluadora podrà dirigir-se al sol·licitant, en qualsevol moment, per sol·licitar la documentació original.

El Comitè de seguiment podrà demanar tota la informació que consideri oportuna per valorar les circumstàncies del cas per la seva adjudicació.

8.- Criterios de valoración para ser beneficiario

Les beques es concediran tenint en compte els criteris que es descriuen a continuació.

La selecció dels candidats és competència de la Comissió de Seguiment formada per representants de la Fundación Privada José Luís Massó.

A l’ANNEX 1 d’aquesta convocatòria es llisten el conjunt de criteris a avaluar per a cada candidatura i les valoracions de cadascun d’aquest criteris, que seran valorats com a mèrits.

a). Recursos econòmics

– Es tindran en compte els ingressos de tots els membres de la unitat familiar inclosos els fills menors de 25 anys. També s’inclouen els fills d’entre 25 i 30 anys si estan estudiant educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat, cicles formatius o grau/màster universitari.

Per a determinar el límit d’ingressos es pren com a referència 4 vegades l’Indicador Públic de Renta d’Efectes Múltiples (IPREM) aplicable al moment de la sol·licitud dels ajuts.  El límit es ponderarà en funció del número de membres que integren la unitat familiar, segons el detall següent:

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres  o més
28.800,00 36.000,00 43.200,00 50.400,00 57.600,00

Taula vigent per a l’exercici 2023. IPREM anual = 7.200 euros.

Si un altre membre de la unitat familiar té reconeguda una discapacitat psíquica del 33% o física o sensorial del 65%, s’aplicarà el següent tram de composició familiar.

– També es tindran en compte els ingressos de tots els membres de la unitat familiar inclosos els fills menors de 25 anys de l’any en curs que podran justificar-se mitjançant l’aportació de qualsevol documentació que pugui acreditar la percepció o no percepció d’aquests ingressos.

Aquests ingressos es tindran especialment en consideració pel cas que el candidat hagi patit un canvi en la seva situació econòmica familiar en l’últim any.

b). Situació de discapacitat 

Legalment reconeguda de la persona sol·licitant a partir del 10%.

c). Situació personal i familiar

 • Sustentadors principals (pares o representants legals) en situació que, estant a l’atur, percebin una prestació o subsidi ordinari o extraordinari.
 • Família nombrosa, general o especial.
 • Família monoparental.
 • Fills menors d’edat a càrrec del sol·licitant.
 • Gent gran a càrrec del sol·licitant i que no percep cap tipus de prestació.
 • Residència familiar situada fora de la província de Barcelona o a més de 100 quilòmetres.
 • Residència familiar situada en un barri marginal o zona rural deprimida. Si es tracta de la ciutat de Barcelona, s’aplicarà l’índex de vulnerabilitat urbana publicat per l’Ajuntament de Barcelona. Per a la resta de municipis, es tindrà com a referència el Catálogo de Barrios Vulnerables e Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana emès pel Ministeri de Foment del Govern d’España.

d). Expedient acadèmic

e). Experiència professional

 • Compaginar estudis i feina de manera simultània i prolongada en el temps.
 • Feines esporàdiques durant el període d’estudis (caps de setmana o períodes vacacionals – Setmana Santa, estiu, Nadal).

f). Experiència internacional

g). Entrevista personal

Es realitzarà una entrevista personal amb els sol·licitants.

PRESENTA TU
SOLICITUD

  PROTECCIÓN DE DATOS: Fundación Privada José Luis Massó como responsable del tratamiento tratará tus datos con la finalidad de dar respuesta a tu consulta o petición. Puedes acceder, rectificar y suprimir tus datos, así como ejercer otros derechos consultando la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra Politica Privacidad